Algemene voorwaarden

Hieronder worden de algmene voorwaarden beschreven van Flexje, Synersus BVBA, gevestigd te Zichem. Versie geldig vanaf 01/01/2017.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van ‘Flexje’.

Deze voorwaarden kunnen door iedereen opgevraagd worden via e-mail (flexje@outlook.be).

Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.

Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

‘Flexje’ behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Alle producten van ‘Flexje’ zijn handgemaakt. Geen enkel product is identiek. Het is mogelijk dat de kleuren enigszins afwijken van de kleuren op de website (zie onder ‘Afbeeldingen’).

2. Orderbevestiging en betaling

Binnen de 24u nadat we je bestelling ontvangen, zal er een orderbevestiging verstuurd worden met de juiste betaalgegevens.

In afwachting van de betaling, zullen bestellingen 5 dagen voorbehouden worden. Indien we de betaling pas na deze termijn ontvangen, is het mogelijk dat de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn.

Voor een bestelling ‘op maat’, zal je, nadat je via schriftelijke bespreking (e-mail) je keuzes hebt vastgelegd, gecontacteerd worden binnen de 3 werkdagen om alles nog even door te nemen en afspraken te maken over de prijs en levertermijn. Hierna ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken. Pas na een definitieve bevestiging van jou, is je bestelling definitief. De levertermijn begint pas te lopen na ontvangst van de betaling. Bij handgemaakte producten vragen wij een voorschot. Dit wordt besproken bij het plaatsen van je bestelling.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Verzending/levertermijn

Voor het verzenden worden de gangbare tarieven van MyParcel en/of Bpost gehanteerd. De verzending is volledig op risico van de koper, ‘Flexje’ is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending. ‘Flexje’ biedt wel de mogelijkheid om te kiezen voor een traceerbare verzending tegen een meerprijs. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van leveradres. Foutieve leveradressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde levertermijnen zijn enkel indicatief en niet bindend. Vertragingen in levering kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument.

‘Flexje’ is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-uitvoering van de verbintenissen, indien deze veroorzaakt worden door gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals daar zijn moeilijkheden bij aanleveren van materialen en vertragingen in transport.

5. Garantie

‘Flexje’ garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. ‘Flexje’ is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. Het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de consument door ‘Flexje’ gegrond worden bevonden, zal ‘Flexje’ naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ‘Flexje’ zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van ‘Flexje’ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

6. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enzo… op de facebook-pagina van ‘Flexje’ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

U kan steeds de producten na afspraak komen bezichtigen alvorens een bestelling te plaatsen.

7. Overmacht

‘Flexje’ is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die ‘Flexje’ belet haar verplichtingen na te komen.

‘Flexje’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘Flexje’ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien ‘Flexje’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door ‘Flexje’ aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij ‘Flexje’ zolang de consument de vorderingen van ‘Flexje’ uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de consument de vorderingen van ‘Flexje’ wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.

9. Workshops

De inschrijving van een workshop is pas definitief na ontvangst van betaling.
Annulatie van de deelname kan tot 3 weken voor de start van de workshop. Na deze datum kan het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald.

10. Privacy

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stem je in met de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen en facturen. ‘Flexje’ zal de gegevens niet overmaken aan derden.

11. Zichttermijn/herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) hebt u als consument het recht ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder hiervoor een reden te moeten geven binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien u na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan ‘Flexje’ heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Hiervoor moet je ons vooraf per e-mail (flexje@outlook.be) op de hoogte stellen van het feit dat een levering zal worden teruggestuurd. Het terugsturen is volledig op eigen risico en op kosten van de koper en kan alleen in de originele of gelijkaardige verpakking en in de staat waarin het product geleverd werd, zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, …). Wanneer de stoffen en/of fournituren beschadigd, verknipt of gebruikt zijn, kunnen ze uiteraard niet meer worden teruggestuurd. Afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggezonden met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Je dient zelf te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig werden teruggestuurd (aangetekende postzending met bewijs van aflevering). Hierna zullen wij binnen de 30 dagen het aankoopbedrag terugstorten op je rekening.

Op vraag/maat gemaakte goederen kan u niet terugzenden of worden niet omgeruild/terugbetaald.

‘Flexje’ heeft het recht verzendingen niet in ontvangst te nemen als niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

13. Contactgegevens

 

Atelier Flexje
Synersus BVBA

Vossekotstraat 91
3271 Zichem

BelgiΓ«

 

http://www.atelier-flexje.be
http://www.flexje.be

e-mail:Β flexje@outlook.be
tel.: +3213306080
GSM: +32486617534

BTW: BE0846.962.230

IBAN: BE59 7390 1461 0726
BIC: KRED BE BB

Heb je een vraag die onbeantwoord is gebleven?

Of spring eens binnen als je in de buurt van Diest, Zichem, of Scherpenheuvel of Aarschot bent.
Atelier Flexje ligt op 30 minuten rijden van Hasselt en Leuven.